Procedura przebywania dzieci w przedszkolu

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH
WARUNKÓW PRZEBYWANIA DZIECI
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W NOWYM WIŚNICZUPodstawa prawna:
•Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
•Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 126. poz. 1384 z późn. zmianami)
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222 z późn. zm.)
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69)
• Statut Przedszkola


§ 1
BEZPIECZEŃSTWO1.Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dzieci i ich możliwości rozwojowych, z uwzględnieniem warunków lokalowych , a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu i poza jego terenem.
2.Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.
3. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP i p-poż. określone w instrukcjach BHP i p-poż.
4.Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci powierzonych jego opiece, a w przypadku narażenia ich na niebezpieczeństwo ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.
5.Ubiór dziecka oraz obuwie zmienne powinno być wygodne, praktyczne , bezpieczne oraz dostosowane do warunków atmosferycznych , w tym umożliwiające codzienny pobyt dziecka na powietrzu. Wskazane jest , szczególnie w grupach młodszych , pozostawianie przez rodziców w szatni , zapasowych części garderoby.
6.Zabrania sie zakładania dzieciom szelek, pasków z metalowymi klamrami oraz biżuterii, w tym łańcuszków i bransoletek.
7.Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym ternie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci jedynie pod opieką nauczyciela.
8.Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym, parku itp. nie wolno dzieciom oddalać sie samowolnie.
9.Dzieci przemieszczają się z przedszkola poza jego teren jedynie w kolumnach. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia liczebności grupy.
10.Każde wyjście nauczyciela z dziećmi poza tern przedszkola jest odnotowywane w ,,zeszycie wyjść’’.
11.Nauczyciel jest odpowiedzialny za organizację zajęć pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
12.Sprzęt zabawowy w ogrodzie przedszkolnym podlega przed wyjściem dzieci sprawdzeniu przez nauczyciela.
13.Wszelkie uwagi co do sprawności sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać dyrektorowi.
14.Dzieci podlegają nieprzerwanej opiece sprawowanej przez nauczyciela- zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki , nawet na chwilę.
15.Dzieciom nie wolno wychodzić z sali samowolnie.
16.Nauczyciel odpowiada za stan zabawek, sprzętu, wyposażenia znajdującego się w Jego sali i pomieszczeniach przyległych.
17.Nauczyciel ustala wraz z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża je, zapoznaje z nimi rodziców dzieci.
18.W czasie godzin dydaktycznych nauczyciel nie wykonuje czynności niezwiązanych z opieka nad dziećmi, jego uwaga jest skupiona wyłącznie na nich.


§ 2
PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLASzczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola określa ,, Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Samorządowego w Nowym Wiśniczu’’.

§ 3
ZDROWIE

]

1.Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko dzieci zdrowe.
2.Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby nie należy przyprowadzać do przedszkola.
3.Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi (np: zakatarzone, przeziębione, kaszlące,
z gorączką , z wysypką) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
4.W stanach infekcji , chorób skórnych, zakaźnych, po urazach (złamania, zabiegi chirurgiczne, inne) dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
5.Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielenia nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.
6.Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informacje o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w jego zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.
7.W przypadku zaobserwowania wystąpienia u dziecka lub zgłoszenia przez nie niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w grupie(np: uporczywy kaszel, katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka, podwyższona temperatura, urazy inne...) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica(opiekuna prawnego) oraz dyrektora o stanie zdrowia dziecka.
8.Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora tej informacji rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola , ze wskazaniem do konsultacji z lekarzem.
9.W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.
10.W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel , dyrektor są zobowiązani w szczególności do podjęcia działań związanych z udzieleniem pierwszej pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.
11.W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo zażądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
12.W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii pokarmowej i związanych z tym szczególnych wymagań żywieniowych rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii i oświadczenia jakie produkty dziecko może spożywać.
13.W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu.
14.Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach, wycieczkach.
Przedszkole , zgodnie z obowiązującym prawem , nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym- nie ma możliwości pozostawienia dziecka lub części grupy w sali.
15.Pomieszczenia przedszkola , w których odbywają się zajęcia , wietrzy się w czasie pobytu dzieci poza salą , a w razie potrzeby także w czasie przebywania dzieci w sali.

§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE1.W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków Przedszkola rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.
2.Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich rodziców (opiekunów prawnych)
oraz wszystkich pracowników Przedszkola.
3.Zmiany w niniejszej procedurze dokonuje dyrektor w formie pisemnej , po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
Przedszkolowo.pl logo