Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka
z Przedszkola Samorządowego
w Nowym Wiśniczu.
1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola
w godzinach 6.30-8.00. Ewentualne spóźnienia rodzice są zobowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia
do wychowawczyni grupy.

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej.
Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie
i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką , wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.
Do odbioru dzieci upoważnione są osoby wyłącznie pełnoletnie, w zastępstwie rodziców, które uprzednio zostały upoważnione na piśmie przez rodziców /opiekunów prawnych/.Upoważnienie podpisują oboje rodzice, zgodnie bowiem z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Oświadczenie podpisuje tylko jedno z rodziców wówczas gdy drugie z rodziców nie żyje, lub nie ma pełnej władzy rodzicielskiej.

3. Rodzic lub powiadomiona przez niego osoba do odbierania dziecka z przedszkola osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola.
4. Rodzice odbierają dzieci według podpisanych umów - deklaracji i w oddziałach zamiejscowych również według deklaracji.
5. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe zdolne do podejmowania czynności prawnych, które zostały pisemnie przez rodzica /prawnego opiekuna/ zgłoszone, jako odpowiednie do odbioru jego dziecka z przedszkola.
6. W wypadku , gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.30 , a w oddziałach zamiejscowych do 13.30 nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

7. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców , nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej
1 godzinę. Po upływie tego czasu , nauczycielka powiadamia najbliższy Komisariat Policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami /Komisariat Policji w Nowym Wiśniczu/.

8. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok sądowy.

Przedszkolowo.pl logo