System motywacji dzieci w przedszkolu

JAK STARAMY SIĘ UCZYĆ ZASAD

W naszym przedszkolu każdy przedszkolak zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych wspólnie z nauczycielem norm i zasad postępowania w grupie.
Co roku dzieci zapoznawane są z owymi normami i zasadami. Na ich podstawie, na początku roku szkolnego tworzony jest wspólny dla całej grupy kodeks przedszkolaka, który ma na celu wzmacnianie zachowań pozytywnych, pożądanych społecznie, osłabienie zachowań negatywnych oraz budowanie poczucia bezpieczeństwa poprzez stawianie jasnych wymagań.

ZACHOWANIA POŻĄDANE I NAGRADZANE:

STARAMY SIĘ

•używać magicznych słów: proszę, przepraszam, dziękuję, poproszę, dzień dobry,
do widzenia
•szanować kolegów
•być kochanym i umieć kochać
•być uprzejmym i uczciwym
•bawić się zgodnie
•szanować własność innych
•słuchać poleceń dorosłych
•dbać o książki i zabawki
•dbać o czystość i porządek podczas zabawy i pracy
•szanować pracę innych
•okazywać to, co myślimy i czujemy
•dbać o czystość i schludność swojego wyglądu
•bawić się bezpiecznie
•kulturalnie spożywać posiłki w przedszkolu


ZACHOWANIA NIEPOŻĄDANE

NIE MOŻEMY

•bić, popychać, wyrządzać krzywdę innym
•przezywać innych
•wyśmiewać się z innych
•przeszkadzać innym w zabawie i pracy
•niszczyć pracy innych
•zabierać cudzej własności bez pytania
•krzyczeć, hałasować
•biegać po sali
•niszczyć zabawek i innych przedmiotów w przedszkolu
•mówić brzydkich słów


Formy wzmacniania zachowań pozytywnych:

-pochwała ustna indywidualna
-pochwała na forum grupy
-pochwała przed rodzicami
-oklaski
-wybór zabawy
-przydzielanie funkcji
-pochwała w postaci emblematu uśmiechniętej buźki

Formy eliminowania zachowań negatywnych:

-upomnienie ustne
-rozmowa wychowawcza
-czasowe odebranie funkcji
-chwilowe odsunięcie od zabawy
-zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdy
-emblemat smutnej buźki

ZASADY MOTYWOWANIA

W każdej grupie znajduje się plansza z imionami dzieci. Każde dziecko zbiera uśmiechnięte buzie, które zostają naklejane na koszulkę i na tablicę. W ostatni piątek miesiąca dzieci, które mają najwięcej uśmiechniętych buziek są nagradzane i tablica ulega wyczyszczeniu.
Przedszkolowo.pl logo